04-1984

වර්ණාවලී මානයක් භාවිතයෙන් ප්‍රිස්මයක අවම අපගමන කෝණය සොයන පරීක්‍ෂණයක දී,

  • A)  සමාන්තර ආලෝක කඳම්බයක් දීම සඳහා සමාන්තරකය සීරුමාරු කරනු ලැබේ.
  • B)  සමාන්තර ආලෝක කඳම්බයක් ලබා ගැනීම සඳහා දුරේක්‍ෂය සීරුමාරු කරනු ලැබේ.
  • C)  ප්‍රිස්මයේ වර්තන ශීර්ෂය සෑම විටම ප්‍රිස්ම මේසයේ කේන්ද්‍රයේ පවතින අන්දමට ප්‍රිස්මය සිරු මාරු කරනු ලැබේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   A,C පමණක් සත්‍ය වේ.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *