04 – 1983

එක් කෙළවරක් වසන ලද නලයකත්, දෙකෙළවරම විවෘත කරන ලද තවත් නළයකත්, දෙවන උපරිතානයෙහි සංඛ්‍යාතය එකම වේ. ආන්ත ශෝධන නොසළකා හැරිය විට පිළිවෙලින් නළ දෙකෙහි දිගවල අනුපාතය,

1) 1 : 2

2) 3 : 4

3) 5 : 6

4) 7 : 8

5) 9 : 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *