04 – 1983

සරල අවලම්බයක් සාදා ඇත්තේ එක් කෙළවරක් අචල ලක්ෂයකට සවිකර ඇති 0.8m දිගකින් යුත් සැහැල්ලු තන්තුවක අනෙක් කෙලවරට ස්කන්ධය දිගකින් යුත් සැහැල්ලු තන්තුවක අනෙක් කෙලවරට ස්කන්ධය 1kg වූ වානේ බෝලයක් එල්ලිමෙනි. බෝලය සහ තන්තුව තිරස්ව ඇඳි සිටින ලෙස තබා පසුව මුදා හරිනු ලැබේ. එහි පථයේ පහතම ලක්ෂ්‍යයේ දී, බෝලය 3 kg ස්කන්ධයකින් යුත් සුමට තලයක් මත මුලින් නිශ්චලතාවේ තබා ඇති වානේ කුට්ටියක් සමග ගැටේ. බෝලය
2 ms-1 ප්‍රවේගයකින් පොලා පනී නම් කුට්ටියේ ප්‍රවේගය,

(1) 0.5ms-1 වේ.
(2) 1.0ms1 වේ.
(3) 1.5ms-1 වේ.
(4) 2.0ms-1 වේ.
(5) 2.5ms-1 වේ.

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *