04 – 1983

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි අතර මිලි ඇමීටරය ශුන්‍ය පාඨාංකයක් දක්වයි. R හි අගය ඕම්වලින්,

(1) 20
(2) 50
(3) 100
(4) 200
(5) 400

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *