04 – 1983

ආලෝක කිරණයක් i කෝණයක් සාදමින් වීදුරු ඝනයක් මත ආනත ව පතිත වේ. වීදුරු – වාත අතුරු මුහුණතෙහි අවධි කෝණය 42º කි. වර්තනයෙන් පසුව රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, කිරණය ඝනයේ එක් සිරස් මුහුණතක් මත පතිත වේ. ආලෝක කිරණය, ඇති පරිදි,

1) i පතන කෝණයේ ඕනෑම අගයක් සඳහා මෙම මුහුණතින් නිර්ගමනය වේ.
2) මෙම මුහුණතින් නිර්ගමනය වන්නේ i ≥ 42ºද නම් ය.
3) පූර්ණ අභ්‍යත්තර පරාවර්තනයට භාජනය වී, ඝනයේ පහළ පෘෂ්ඨයෙන් නිර්ගමනය වේ.
4)තෙවරක් පූර්ණ අභ්‍යන්තර ලෙස පරාවර්තනය වී ඝනයේ ඉහළ පෘෂ්ඨයෙන් නිර්ගමනය වේ.
5) ඝනයෙන් කිසි විටෙකත් පිට නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *