04-1982

පරිපථයකට සම්බන්ධ කර ඇති කෝෂයක අග්‍ර අතර විභව අන්තරය,

  1. සැමවිටම කෝෂයේ විද්්‍යුත් ගාමක බලය යට වඩා අඩුය.
  2. සැමවිටම කෝෂයේ විද්්‍යුත් ගාමක බලය යට සමානය.
  3. සැමවිටම කෝෂයේ විද්්‍යුත් ගාමක බලය යට වඩා විශාලය.
  4. ශුන්‍ය වේ.
  5. පරිපථයේ ඉතිරි කොටස මත රඳාපවති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *