04-1982

ප්‍රශ්න අංක 3 හි කෝෂයෙහි වි.ගා.බ වෙනස් කිරීමෙන් සෑමවිටම ඉන් එකම ධාරාවක් ලැබෙන ලෙස සකස් කරන ලදි. දැන් කුමන පරිපථයෙහි ක්ෂමතා උත්සර්ජනය විශාලතම වන්නේද?

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *