04-1981

ස්කන්ධය පිළිවෙලින් 2 kg සහ 8 kg බැගින් වූ A සහ B වස්තු දෙකක් ඝර්ෂණයෙන් තොර තලයක් මත නිශ්චලව ඇත. 2N බැගින් වූ බල, වස්තු දෙක මත වෙන් වෙන් වශයෙන් හරියටම තත්පර 1 ක කාලයක් තිස්සේ යොදන ලදී. මෙම තත්පරය අවසානයේ දී A ලබා ගන්නා වේගය V නම් B හි අනුරූප වේගය වන්නේ,

1) 4V

2) 2V

3) V

4) V/2

5) V/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *