04-1981

එකක් ඝනද අනෙක කුහරයක් සහිත ද වන වෙනස් ද්‍රව්‍ය වලින් සැදී ගෝල දෙකක ස්කන්ධය ද බාහිර අරය ද සමාන වේ. මෙම ගෝල දෙකම ගැඹුරු ජලාශයක පෘෂ්ඨයේ දී මුදා හරින ලදි. පහත සදහන් ප්‍රකාශ බලන්න.
(A) ගෝල දෙකම සමාන ආන්ත ප්‍රවේග ලබා ගනී.
(B) ඝන ගෝලයේ ආන්ත ප්‍රවේගය කුහර සහිත ගෝලයේ ආන්ත ප්‍රවේගයට වඩා වැඩිය.
(C) වස්තු දෙකේ ත්වරණ වෙනස්ය.

1) A පමණි.
2) B පමණි.
3) C පමණි.
4) A සහ B පමණි.
5) B සහ C පමණි.

(Ans – 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *