04-1981

තත්පරයට බිංදු තුන බැගින් කරාමයකින් වැටෙන ජල බිංදු මඟින් විශාල බේසමක ඇති ජල පෘෂ්ඨයේ වෘත්තාකාර තරංග සෑදේ. මේ බේසම සෙන්ටි මීටර කීපයකින් පහත් කළ විට, තරංගවල,

  1. සංඛ්‍යාතය අඩු වේ.
  2. තරංග ආයාමය අඩුවේ.
  3. විස්තාරය වැඩි වේ.
  4. තරංග ආයාමය වැඩි වේ.
  5. විස්තාරය අඩු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *