04-1981

කඹ ඇඳීමේ තරඟයක එක් එක් කණ්ඩායම 10 දෙනෙකු බැගින් වේ. එක් කණ්ඩායමක් 500 N ක බලයකින් අදින අතර අනෙක් කණ්ඩායමෙන් හරියටම තුලනය වේ. මේ අවස්ථාවේ දී කඹයේ ආතතිය,

  1.   0 N වේ.
  2.   250 N වේ.
  3.   500 N වේ.
  4.   1000 N වේ.
  5.   5000 N වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *