04 – 1980

ප්‍රතිරෝධ කම්බි පාවිච්චි කර රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමේ සැකිල්ලක් සාදා ඇත. ඝනකයේ සෑම පාදයකම ප්‍රතිරෝධය 1Ω බැගින් වේ. A සහ B අතර සමක ප්‍රතිරෝධය,

1) 12 Ω
2) 6 Ω
3) 3 Ω
4) 5/6 Ω
5) 5/12 Ω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *