04 -(1980)

ජල බීකරයක් තුළ අයිස් ඝනකයක් පා කරන ලදී. අයිස් දියවන විට බීකරයේ ජල මට්ටම,
1) පහළ බසී.
2) ඉහළ නගී.
3) පළමුව පහළ බැස ඉන් පසු ඉහළ නගී.
4) පළමුව ඉහළ නැග ඉන් පසු පහළ බසි.
5) එලෙසම පවතී.

(Ans :5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *