03

ඝනකයක පැත්තක දිග 2.32 cm ලෙස මිනුම් උපකරණයකින් ලබා ගන්නා ලදී. පහත ප්‍රකාශන සලකන්න.

  • A) කුඩාම මිනුම 0.01 cm වන වනියර් කැලිපරය මිනුම උපකරණය ලෙස භාවිතා කළ විට මිනුමෙහි ප්‍රතිශත දෝෂය 0.5% ට වඩා අඩුය.
  • B) මෙම මිනුම් මීටර් කෝදුව භාවිතයෙන් නිවැරදිව ලබාගත නොහැක.
  • C) ඝනකය සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය සෙවීමට ලබා ගත යුතු අනෙක් එකම මිනුම වන්නේ හි ස්කන්ධය යි.

මේවායින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   B පමණයි.
  2.   A,B පමණයි.
  3.   A,C පමණයි.
  4.   B,C පමණයි.
  5.   A,B,C සියල්ලම.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *