02

වස්තුවක් එහි පථයේ 1/3 ද දුරක් V1 ප්‍රවේගයෙන් ද, ඊළඟ 1/3 දුර V2 ප්‍රවේගයෙන් ද, අවසාන 1/3 දුර V3 ප්‍රවේගයෙන් ද ගමන් කරයි නම්, වස්තුවේ මධ්‍යනය ප්‍රවේගය කොපමණද?

  1.          
  2.        
  3.          
  4.        
  5.        

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *