03

බයිසිකලයක් නිශ්චලතාවයෙන් තම චලිතය ආරම්භ කර ඒකාකාරව ත්වරණය වී වැඩිවන මන්දනයකින් ගමන් කර නිශ්චල වී ක්‍ෂණිකව ආපසු හැරී නැවත ඒකාකාරව ත්වරණය වී යම් මොහොතකට පසු නැවත අඩුවන මන්දනයකින් ගමන් කරයි. පසුව යම් කිසි ප්‍රවේගයක් ලබාගත් පසු ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කර නැවතත් ඒකාකාරව ත්වරණය වේග ඉහත චලිතයට අදාල ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාරය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

  1.    
  2.    
  3.      
  4.      
  5.    

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *