03 – (2000)

ආලෝක කදම්භයක් ප්‍රකාශ සංවේදී පෘෂ්ඨයක් මතට පතනය වේ. පතන කදම්භයෙහි තීව්‍රතාව වෙනස් නොකරන්නේ නම්, තත්පරයකදී මුක්තවන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව N පතන ආලෝකයෙහි සංඛ්‍යාතය  f සමග විචලනය වන ආකාරය හොඳින්ම නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත කවර ප්‍රස්ථාරයකින්ද?
(මෙහි f0 මගින් ප්‍රකාශ සංවේදී ද්‍රව්‍යයෙහි දේහලිය සංඛ්‍යාතය නිරූපණය වේ)

(Ans: 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *