03

එක්තරා ධ්වනිමාන කම්බියක් 300 Hz වූ සරසුලක් සමඟ මූලිකයට අනුව අනුනාද වේ. පසුව එම කම්බියේ ආතතිය යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩිකළ විට ධ්වනිමාන කම්බිය මූලිකයට අනුව මුල් සරසුල සමඟම නුගැසුම් 4 ඇති කරමින් කම්පනය වේ. ධ්වනිමාන කම්බියේ ආතතිය වැඩි වූ ප්‍රතිශතය වන්නේ,

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *