03-1999

නළාව නාද කරමින් ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන දුම්රියක් නිශ්චල නිරීක්ෂකයෙකු පසුකරයි. දුම්රිය, නිරීක්ෂකයා පසු කිරිමට පෙර සහ පසුව ඔහුට ඇසෙන සංඛ්‍යාත අතර අනුපාතය 6 : 5 වේ. වාතයේ දී ධ්වනි වේගය 330 ms‾¹ නම්, දුම්රියෙහි වේගය වනුයේ,

  1.   10 ms‾¹
  2.   15 ms‾¹
  3.   20 ms‾¹
  4.   25 ms‾¹
  5.   30 ms‾¹

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *