03 – 1999

රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයෙහි R යනු විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර  Rc ට අචල අගයක් ඇත. R එහි උපරිම අගයෙහි පවතින විට, ට්‍රාන්සිස්ටරය එහි ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයෙහි නැඹුරු වී ඇත. R හි අගය ක්‍රමයෙන් අඩු කරගෙන යන විට,

(A) පාදම ධාරාව  IB වැඩි වේ.
(B) සංග්‍රාහක ධාරාව IC අඩු වේ.
(C) ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව Vout අඩු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්
1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.
5) Aහා C පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *