03 – 1999

රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයෙහි R යනු විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර RC ට අචල අගයක් ඇත. R එහි උපරිම අගයෙහි පවතින විට, ට්‍රාන්සිස්ටරය එහි ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයෙහි නැඹුරු වී ඇත. R හි අගය ක්‍රමයෙන් අඩු කරගෙන යන විට,

(A) පාදම ධාරාව IB වැඩි වේග
(B) සංග්‍රාහක ධාරාව ICඅඩු වේ.
(C) ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව Vout අඩු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A හා C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *