03 – 1999

පහත සඳහන් දේ වලින් කුමක් බ’නුලි මුලධර්මය මගින් පැහැදිලි කළ නොහැකි ද?
1) වාතය තුළ බැමෙමින් (spinning) ගමන් කරන බෝලයක පථය වක්‍ර වීම.
2) අහස් යානයක් මත උඩු අතට ඇතිවන එසවුම.
3) විසිරි පොම්පයක (spray pump) ක්‍රියාකාරිත්වය.
4) අවකාශය තුළ රොකට්ටුවක චලිතය.
5) උසැති දුම් නළයක් තුළින් දුම් ඉහළට නැගීම.

(Ans: 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *