03 – 1998

මිනිත්තුවකට භ්‍රමණ 600 ක වේගයකින් අක්ෂය වටා කරකැවෙන රෝදයක් 20s ක දී නිශ්චලතාවට පත් වේ. එහි කෝණික මන්දනය(rads-2),

1) 60π
2) 30π
3) 10π
4) π
5) π/2

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *