03-1989

පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ A කෝෂයට E1 විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ඇති අතර එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කුඩාය.
B කෝෂයෙහි විදයුත් ගාමක බලය E2 වන අතර එයට පරිමිත අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. E2 > E1 නම් සංතුලන ලක්ෂයක්,

  1.   ලබාගත හැක්කේ A සමග ශ්‍රේණිගත ලෙස ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
  2.   ලබාගත හැක්කේ B සමඟ ශ්‍රේණිගත ලෙස ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
  3.   ලබාගත හැක්කේ A සමඟ සමාන්තරගත ලෙස ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
  4.   ලබාගත හැක්කේ B සමඟ සමාන්තරගත ලෙස ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
  5.   ඉහත සඳහන් ආකාරයට ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් ලබාගත නොහැක.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *