03-1989

රූපයේ දැක්වෙන A කුට්ටියේ බර 4N වන අතර B කුට්ටියේ බර 8N වේ. සෑම පෘෂ්ඨයක් අතර ම ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.25 ක් වේ. A කුට්ටිය P නම් බලයක් මගින් නියත වේගයකින් අදිනු ලැබේ.

තන්තුවේ ආතතිය වන්නේ,

  1.   3N
  2.   2N
  3.   1N
  4.   0.25N
  5.   0

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *