03-1986

රූපයේ පෙන්වා ඇති F1 සහ  F2 එකම F විශාලත්වය ඇති බල දෙක අතර කෝණය θ නම්  F2 – F1 හි විශාලත්වය,

  1.   2F sin θ/2
  2.   2F
  3.   2F cos θ/2
  4.   0
  5.   2F tan θ/2

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *