04-1986

පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ අතුරින් කිනම් ප්‍රකාශ ගවුස් ප්‍රමේය ආධාරයෙන් අපෝහණය කළ හැකිද?

  • A) ස්ථිතික ආරෝපණ රැගත් සන්නායකයක පෘෂ්ඨයෙහි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය පෘෂ්ඨයෙහි සෑම ස්ථානයකදීම එයට ලම්භකව පිහිටිය යුතුයි.
  • B) ආරෝපිත සන්නායක ගෝලයකට බාහිරව පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක් මත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය එම ආරෝපණ ප්‍රමාණයම ගෝලයේ කේන්ද්‍රය පිහිටි ස්ථානයෙහි තැබූ විට ඇති කරන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයට සමානය.
  • C) ආරෝපිත සන්නායක සංවෘත කබොලක් තුළ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ශූන්‍ය වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

  1. A පමණි.
  2. B පමණි.
  3. A,C පමණි.
  4. B,C පමණි.
  5. A,B,C යන සියල්ලම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *