03-1985

චුම්භක ක්‍ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) විද්‍යුත් ආරෝපණවලින් ස්වායත්තව චුම්භක ක්‍ෂේත්‍ර පැවතිය නොහැක.
  • B) චුම්භක ක්‍ෂේත්‍ර රේඛා සන්තතික වන අතර ඒවාට ආරම්භයක් හා අවසානයක් නැත.
  • C) චුම්භකයක් නිසා එය අවට අවකාශයේ ඇති ක්‍ෂේත්‍ර රේඛාවල දිශාව දක්ෂිණ ධ්‍රැවයේ සිට උත්තර ධ්‍රැවය දක්වා වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින්,

  1.  A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.  A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.  A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.  B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.  A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *