03 – 1984

ඇඳි තන්තුවක මූලිකයේ සංඛ්‍යාතය සහ එහි තෙවන ප්‍රසංවාදයේ සංඛ්‍යාතය ඇති වෙනස 400Hz වේ. තන්තුවේ දිග 0.5m ද, එහි ආතතිය 400 N ද නම් තන්තුවේ ඒකක දිගක ස්කන්ධය වන්නේ

(1) 0.01 kgm-1
(2) 0.02 kgm-1
(3) 0.09 kgm-1
(4) 0.10 kgm-1
(5) 0.20 kgm-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *