03 – 1984

අංශුවක චලිතය සඳහා ප්‍රවේගය (v) – කාල(t) ප්‍රස්තාරයක් රූප සටහනෙහි දී ඇත. d1, d2සහ d3 පිලිවෙලින් t1, t2 සහ t3 අන්තරවලදි ගමන් කරන ලද දුරවල් ය. පහත දී ඇති දුර (d) – කාල (t) ප්‍රස්තාරවලින් කුමක් මෙම චලිතය හොඳින් ම නිරූපනය කරයි ද ?

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *