03-1984

මයික්‍රෝමීටර ආමානයක කොටසක් රූප සටහනේ පෙන්නුම් කෙරේ. S විල්ලෙහි 0.5 mm බෙදුම් වලින් යුත් පරිමාණයක් ඇති අතර ඉන් බෙදුමක් මඟින් ඉස්කුරුප්පුවේ සම්පූර්ණ භ්‍රමණයක් නිරූපණය කරෙයි. H හිසෙහි බෙදුම් 50 ක් ඇති නම් උපකරණයේ කුඩා ම මිනුම කුමක් ද ?

  1.   0.001 mm
  2.   0.01 mm
  3.   0.5 mm
  4.   1 mm
  5.   5 mm

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *