03-(1984 – 11)

උෂ්ණත්වය 30º ක්‍ හි පවත්නා ජලය අඩංගු උස් සරාවක් තුළ තබා ඇති සංවේදී ද්‍රවමානයක පාඨාංකය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශයන් කර ඇත.

(A)ජලයේ උෂ්ණත්වය 40º Cක්‍ දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩිකළ විට ද්‍රවමානයේ පාඨාංකය ක්‍රමයෙන් ඉහළ නඟී.
(B)ජලයේ උෂ්ණත්වය 20º Cක්‍ දක්වා ක්‍රමයෙන් අඩුකළ විට ද්‍රවමානයේ පාඨාංකය ක්‍රමයෙන් පහල බසී.
(C)ජලයේ උෂ්ණත්වය 2º Cක්‍ දක්වා ක්‍රමයෙන් අඩුකළ විට ද්‍රවමානයේ පාඨාංකය ක්‍රමයෙන් ඉහළ නැග පසුව පහල බසී.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.

(Ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *