03 – (1984-10)

තාපගතික උෂ්ණත්වයෙහි  SI ඒකක වන කෙල්විනය අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ,

(1) අයිස් අංකය සහ හුමාල අංකය අතර උෂ්ණත්ව වෙනසින් සියයෙන් එකක් වශයෙනි.
(2) ජලයෙහි ත්‍රික ලක්‍ෂ්‍යය සහ හුමාල අංකය අතර උෂ්ණත්ව වෙනසින් සියයෙන් එකක් වශයෙනි.
(3) අයිස් අංකය සහ ජලයේ ත්‍රික ලක්‍ෂ්‍යය අතර උෂ්ණත්ව වෙනසින් සියයෙන් එකක් වශයෙනි.
(4) ජලයෙහි ත්‍රික ලක්‍ෂ්‍යයේ තාපගතික උෂ්ණත්වයෙන් 1/273.16 වශයෙනි.
(5) හුමාල අංකයේ තාපගතික උෂ්ණත්වයෙන් 1/ 273.16 වශයෙනි.

( Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *