03 -1983

කිමිදුම්කරුවෙක් කුඩා මාළුවෙකුගේ ප්‍රතිබිම්බය ඔහුගේ ඇස ඉදිරියේ ඇති ගෝලාකාර වායු බුබුලක් තුළින් නිරීක්‍ෂණය කරයි. වායු බුබුලේ සිට මාළුවාට ඇති දුර විශාල නම්, ප්‍රතිබිම්බය
1) අතාත්වික වන අතර එය පිහිටන්නේ මාළුවා සහ බුබුලෙහි කේන්ද්‍රය අතර ස්ථානයක ය.
2) තාත්වික වන අතර එය පිහිටන්නේ මාළුවා සහ බුබුලෙහි කේන්ද්‍රය අතර ස්ථානයක ය.
3)අතාත්වික වන අතර එය පිහිටන්නේ කිමිදුම්කරුවා සහ බුබුලෙහි කේන්ද්‍රය අතර ස්ථානයක ය.
4) තාත්වික වන අතර එය පිහිටන්නේ කිමිදුම්කරුවා සහ බුබුලෙහි කේන්ද්‍රය අතර ස්ථානයක ය.
5) තාත්වික වන අතර එය පිහිටන්නේ බුබුලෙහි කේන්ද්‍රය මත ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *