03 – (1983)

ඒකලිත සර්වසම ගෝලාකාර රසදිය බිංදු N සංඛ්‍යාවක් V එකම විභවයට ආරෝපණය කර ඇත. මෙම බිංදු සම්බන්ධ කීරීමෙන් විශාල තනි බිංදුවක් ගොඩ නැගුවහොත් විශාල බිංදුවෙහි විභවය,

(Ans: 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *