03-1983

සමාන්තරගත ආලෝකය සඳහා සීරුමාරු කර ඇති ප්‍රිස්ම වර්ණාවලිමානයක් ඉහළින් බැලු විට පෙනෙන අයුරු රූපයෙන් දැක්වේ. ප්‍රභවය සුදු ආලෝකය නිකුත් කරයි. ඊතලයෙන් දක්වා ඇති දිහාව ඔස්සේ දුරේක්ෂය සෙමෙන් චලනය කළහොත් ඔබට දැකිය හැකි වන්නේ,

  1.   දික් සිදුරේ සුදු ප්‍රතිබිම්බයකි.
  2.   රතු ප්‍රතිබිම්බයෙන් පටන්ගෙන දික් සිදුරේ තියුණු වර්ණ ප්‍රතිබිම්බ හතකි.
  3.   දම් ප්‍රතිබිම්බයෙන් පටන් ගෙන දික් සිදුරේ තියුණු වර්ණ ප්‍රතිබිම්බ හතකි.
  4.   තියුණු ප්‍රතිබිම්බ නොතිබුණද රතු පැහැයෙන් පටන් ගන්නා විවිධ වර්ණයන්ය.
  5.   තියුණු ප්‍රතිබිම්බ නොතිබුණද දම් පැහැයෙන් පටන් ගන්නා විවිධ වර්ණයන්ය.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *