03-1983

ශිෂ්‍යයෙක්, සිදුරෙහි අරය r වන පිරිසිදු වීදුරු කේශික නලයක්, එහි පහළ කෙළවර නිදහස් ජල පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරකින් සිටින සේ, ඝනත්වය ρ සහ පෘෂ්ඨික ආතතිය T වන ජලයේ සිරස්ව ගිල්වයි. ඔහු දැන් නලයේ ඉහළ කෙලවරින් පිඹී. වායුගෝලීය පීඩනය π නම්, කේශික නලය තුළ පවත්වා ගත හැකි උපරිම පීඩනය,

  1.    hρg + π
  2.    (hρg + π) –  2T/r
  3.    (hρg + π) + 2T/r
  4.    (hρg + π) –  4T/r
  5.    (hρg + π) + 4T/r

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *