03 – 1982

එක්තරා වායුවක් තුළ ධ්වනි ප්‍රවේගය V ලෙස මැන ගන්නා ලදී. වායුවෙහි උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගෙන එහි පීඩනය දෙගුණ කළහොත් වාතය තුළ නව ධ්වනි ප්‍රවේගය කුමක් විය යුතු ද ?

1)   V/4

2) V/2

3) V

4) √ 2V

5) 2V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *