03-1982

වස්තුවක විස්ථාපනය (d) කාල (t) ප්‍රස්තාරය රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි වේ.

  • A) t2 සහ t4 හි දී ප්‍රවේගය දිශාව වෙනස් කරයි.
  • B) t2 සහ t4 හි දී ත්වරණය දිශාව වෙනස් කරයි.
  • C) t2 සහ t3 හි දී ත්වරණය ශූන්‍ය වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *