03-1982

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්කන්ධය m බැගින් වූ සර්වසම ගෝල දෙකක් දිග l වූ සැහැල්ලු තන්තු දෙකකින් එල්වා ඇති අතර එම ගෝල මත q සජාතීය ආරෝපණ ඇත. සයින් θ = ටෑන් θ වන ලෙස θ කුඩා නම් ගෝල දෙක අතර වෙන්වීම x, ලබා දෙනුයේ,

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

(ans:2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *