03 – 1982

උත්තල කාච දෙකකින් තනා ඇති දුරේක්‍ෂයක් පැය කීහිපයක් තුල දිගටම තාරකා බැලීමට පාවිච්චි කරන්නේ නම් එය සීරු මාරු කළ යුත්තේ,
(A) ප්‍රතිබිම්බය උඩුකුරු වන සේය.
(B) ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ සෑදෙන සේය.
(C)එහි කෝණික විශාලනය උපරිමයක් වන සේය.
ඉහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) A  පමණක් සත්‍ය වේ.
2) Bපමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
5) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *