03-1981

වස්තුවක බර පොළොව මත දී 100N ද චන්ද්‍රයා මත දී 17 N ද වේ. චන්ද්‍රයා මත නිදහසේ පහළට වැටෙන වස්තුවක ත්වරණය,

1) 10ms-2 වේ.                                      

2) 1.7ms-2  වේ .

3) 17ms-2 වේ.

4) 1.0/1.7ms-2 වේ.

5) 0.17ms-2 වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *