03 (1981 – 50)

යම් වස්තුවක් පරිපූර්ණ කෘෂණ වස්තුවක් ලෙස සැලිකය හැක්කේ,
(A) විකිරණ ශක්ති විමෝචන සීඝ්‍රතාව වස්තුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයේ හතරවැනි බලයට සමීප වශයෙන් සමානුපාතික නම්ය .
(B) එම වස්තුව මත පතිත වන විකිරණ සම්පූර්ණයෙන්ම අවශෝෂණය කරන්නේ නම්ය.
(C) විමෝචනය වන විකිරණයේ ලක්ෂණ පතනය වන විකිරණයේ ලක්ෂණ වලට සර්වසම නම්ය. ඉහත ප්‍රකාශයන් අතරින්,
(1) සත්‍ය වන්නේA සහ B පමණි.
(2) සත්‍ය වන්නේ B සහ C පමණි.
(3) සත්‍ය වන්නේ A සහ C පමණි.
(4) A,B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.
(5)A,B සහ C යන සියල්ල අසත්‍ය වේ.

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *