03 – 1981

ස්කන්ධය M වූ ක්‍රිකට් පන්දුවකට ඉහළට පහරක් දුන් විට එය තිරසට 45º ක කෝණයකින් පිත්තෙන් ගිලිහී යයි. බෝලයේ මඟෙහි ඉහළම ලක්‍ෂ්‍යයේ දී එහි චාලක ශක්තිය E වේ. වායු ප්‍රතිරෝධය නොසළකා හැරිය හොත් බෝලය පිත්තෙන් ගිලිහී යන ප්‍රවේගය,

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *