03-(1981-05)

වැහි බිංදුවක ආන්ත ප්‍රවේගය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය නොවන්නේ කුමක්ද ?

(1) එය වාතයේ ඝනත්වය මත රදා පවතී.
(2) එය වැහි බිංදුවේ ඝනත්වය මත රඳා පවතී.
(3) එය වැහි බිංදුවේ විශ්කම්භය මත රදා පවතී.
(4) එය වාතයේ දුස්ස්‍රාවිතාවය මත රඳා පවතී.
(5) එය වැහි බිංදුවේ ආරම්භක ප්‍රවේගය මත රදා පවති.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *