02 – 1980

මුද්‍රිත පිටුවකට ඉතා ආසන්නයෙන් උත්තල කාචයක් තබා ඇත. මේ කාචය පිටුවට සමාන්තරව තබාගෙන පිටුවේ දකුණු දෙසට ගෙනයන විට, කාචය තුළින් පෙනෙන අකුරුවල ප්‍රතිබිම්බය, ඇසට සාපේක්‍ෂව,
1) වමට ගමන් කෙරේ.
2) දකුණට ගමන් කෙරේ.
3) ඉහළට ගමන් කෙරේ.
4) පහළට ගමන් කෙරේ.
5) ගමන් නොකෙරේ.
( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *