03 – (1980)

ජලය සහ තෙල් පොදු පෘෂ්ඨයේ රූපයේ පෙනෙන අන්දමට ලී කුට්ටියක් පාවේ. මේ කුට්ටියේ
V1 සහ V2 පරිමා පිළිවෙලින් තෙල් තුළ ජලය තුළ ලී කුට්ටියේ පරිමාව වේ. තෙල්වල සහ ජලයේ ඝනත්ව පිළිවෙලින් ρ1 සහ ρ2 වේ නම්, ලී කුට්ටියේ ස්කන්ධය සමාන වෙන්නේ,

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *