03-1980

ප්‍රභවයකින් නිකුත් වන ධ්වනි ස්වරයක් වාතය මඟින් අසන්නෙකු වෙත ගෙන යන්නේ,

  1. අන්වායාම, ස්ථාවර සහ යාන්ත්‍ර තරංග චලිතයන් මඟිනි.
  2. තීර්යක්, ප්‍රගමන සහ විද්්‍යුත් චුම්භක තරංග චලිතයන් මඟිනි.
  3. තීර්යක්, ස්ථාවර සහ යාන්ත්‍ර තරංග චලිතයක් මඟිනි.
  4. අන්වායාම, ප්‍රගමන සහ විද්‍යුත් චුම්භක තරංග චලිතයක් මඟිනි.
  5. අන්වායාම, ප්‍රගමන සහ යාන්ත්‍ර තරංග චලිතයක් මඟිනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *