03-1980

පහත සඳහන් රූප සටහන් මඟින් නිරූපණය වන්නේ තන්තු උපයෝගී කර පින්තූරයක් එල්වා ඇති ආකාරයයි. තන්තුවල ආතතිය (T) ආරෝහණ පිළිවෙලට දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන එකතුවකින් ද?

  1.   ABCD
  2.   CDAB
  3.   CABD
  4.   ACDB
  5.   CADB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *