02

රූපයේ දැක්වෙන ගෝලමානයේ අන්තරාලය 0.5 mm වූ ද වෘත්ත පරිමාණයේ බෙදුම් ගණන 50 ද වේගසමතල වීදුරු තහඩුවක් මත ඉස්කුරුප්පු තුඩ හා අනෙක් පාදවල තුඩවල් එකම මට්ටමට ගෙනැවිත් ඇති අවස්ථාවක් රූපයේ දැක්වේ.මෙම උපකරණයෙන් අවතල කාචයක ගැඹුර මැනීමේදී වඩාත් නිවැරදි පාඨාංකය සඳහා,

  1.   0.23 mm ක් එකතු කළ යුතුය.
  2.   0.23 mm ක් අඩු කළ යුතුය.
  3.   0.27 mm ක් එකතු කළ යුතුය.
  4.   0.27 mm ක් අඩු කළ යුතුය.
  5.   කිසිදු ශෝධනයක් සිදු කළ යුතු නොවේ.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *